http://uact.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าแรก

การประกวด

ฝึกงาน

กิจกรรม

อาสาสมัคร

การศึกษาต่อ

สัมมนา

เว็บบอร์ด

บทความ การค้นหาตัวเอง

โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
เปิดรับสมัคร 14 มิ.ย. -23 ก.ค. 2553
ชิงชนะเลิศทุนการศึกษาพร้อมไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  รวมเป็นเงินจำนวน 250,000 บาท

http://www.bizethics.ktb.co.th/about1.jsp

กลับ มาอีกครั้งกับโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ที่เปิดโอกาสให้ต้นกล้าอย่างพวกเรา นิสิต นักศึกษา
ได้แสดงฝีไม้ลายมือ ออกไอเดียสร้างสรรค์กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจ หรือองค์กรให้บรรลุสำเร็จ
ภาย ใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติของทีมที่เข้าแข่งขัน

1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. สมัครเป็นทีมๆ ละ 5 คน
3. สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน
4. ผู้สมัครทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง จำนวน 1 คน
5. สถาบันการศึกษา สามารถสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน

การสมัครเข้า ร่วมโครงการ
สมัครเข้าร่วมโครงการทาง www.bizethics.ktb.co.th

 
ราย ละเอียดการจัดทำโครงการ
1. เลือกองค์กร หรือธุรกิจ หรือชุมชนมา 1 แห่ง  ศึกษาองค์กรนั้น และวางแผนกลยุทธ์
    บนแนวทาง การจัดการที่ยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง
    และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. ระบุวิธีการดำเนินโครงการนั้น หรือมีการทำเป็นโครงการนำร่อง ให้กับองค์กร
    หรือธุรกิจ หรือชุมชนนั้น

3. ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามแนวทางการจัดการที่ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง
    และความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม

4. จัดทำรายงานโครงการเป็นกลุ่ม จำนวนไม่เกิน 20 หน้า (กระดาษ A4) อาจมีภาคผนวกประกอบ
ข้อเสนอโครงการ (ไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4)

1. ชื่อโครงการ
2. วัตถุประสงค์โครงการ
3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
4. วิธีดำเนินงาน (รายละเอียด และระยะเวลาการดำเนินงาน)
5. ความสอดคล้องกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต่อนิสิต นักศึกษา/ มหาวิทยาลัย และต่อสังคม/ชุมชน
7. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ
8. ปัญหาและอุปสรรคการสนับสนุนจากหน่วยงาน ในการจัดทำโครงการ
    พร้อมแนว ทางแก้ไข หรือ วิธีการได้รับการสนับสนุน
9. กำหนดการดำเนินการ (Gantt Chart)
10.งบประมาณ


เกียรติยศแห่งรางวัล

          ทุนการศึกษา และไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  รวมมูลค่า 1,520,000 บาท
พร้อม เกียรติ บัตร และได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน
ประเภท รางวัล

         รางวัลรอบคัดเลือก  สำหรับเป็นทุนการ ศึกษาเพื่อดำเนินโครงการ ของทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
                                       จำนวน 40 ทีมๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน  400,000 บาท
        รางวัลรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่
        รางวัลโครงการดีเด่น
               -  รางวัลชนะเลิศ                    จำนวน 1 รางวัล โดยได้รับทุนการศึกษาพร้อมไปศึกษาดูงาน
                                                            ต่างประเทศ  รวมเป็นเงินจำนวน 250,000 บาท
               -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล โดยได้รับทุนการศึกษาพร้อมไปศึกษาดูงาน
                                                         ต่าง ประเทศ  รวมเป็นเงินจำนวน 225,000 บาท
               -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล โดยได้รับทุนการศึกษาพร้อมไปศึกษาดูงาน
                                                         ต่าง ประเทศ  รวม เป็นเงินจำนวน 210,000 บาท
               รางวัลโครงการดีเด่นระดับภาค

               -  ภาคเหนือ                           จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท
               -  ภาคใต้                               จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท
               -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท              
               -  ภาค กลาง และภาคตะวันออก   จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท
               -  กรุงเทพฯ และปริมณฑล         จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท

              รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น
               -  รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท
               -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท
               -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท
              รางวัลการนำเสนอโครงการดีเด่น
               -  รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท
               -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท
               -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท

              รางวัลบูธดีเด่น
               -  รางวัลชนะเลิศ                       จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท
               -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท
               -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท

              รางวัลสนับสนุนโครงการดีเด่น (สำหรับมหาวิทยาลัย)
                จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท

 ขอบคุณแหล่ง ข้อมูล http://www.bizethics.ktb.co.th/about1.jsp

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view
view